Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Певање и мишљење
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
НАЦИЈА Online, бр. 11-14, септембар-децембар 2006. - Певање и мишљење

 

У БЕ­О­ГРА­ДУ, УПР­КОС СВЕ­МУ, ОБ­НО­ВЉЕ­НЕ „ПЕ­СНИЧ­КЕ НО­ВИ­НЕ”

Упор­на кап ко­ја ду­би ка­мен


Би­ло је то са­др­жај­но и гра­фич­ки јед­но од нај­бо­љих из­да­ња на­ме­ње­них пре­вас­ход­но по­е­зи­ји ко­ја су се ика­да по­ја­ви­ла на про­сто­ри­ма срп­ског је­зи­ка. За­то се у На­род­ној би­бли­о­те­ци Ср­би­је „Пе­снич­ке но­ви­не” во­де као „му­зеј­ска вред­ност” под сиг­на­ту­ра­ма 11631/П и 1320/П. Иде­ја о „но­вом про­ле­ћу” „Пе­снич­ких но­ви­на” ро­ђе­на је у ка­фа­ни „Про­ле­ће”

 

Пи­ше: Дра­ган Мра­о­вић

Цео текст >
 


Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006Број 11 - 14 Певање и мишљење