Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Архива 2005-2006>Интервју
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Брига о души

 

ЕПИСКОП ЈЕГАРСКИ ПОРФИРИЈЕ ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”

Народ жедан Бога

 

„Црква је увек изнова под критиком својих старих познаника, искусних ветерана ,политички коректног’ антитеизма. Само, понекад је на тапету због премало, а понекад због превише активне улоге. Понекад се од Цркве тражи да се клони свога народа, а понекад да га осуђује”

 

Пише: Маја Радонић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Видици

 

ЕКСКЛУЗИВНО: ПОСЛЕДЊИ ИНТЕРВЈУ ДРАГОША КАЛАЈИЋА

Званична против стварне Европе

 

„Исходи референдума у Француској и Холандији уливају наду у промене. То је једно велико НЕ глобализацији, англоамеричком бездушном либералном капитализму и имиграцији, а једно велико посредно ДА за одбрану европских вредности и обичаја, за одбрану европске отаџбине од инвазије и пропасти, за очување и развој европског стила живота”

 

НАЦИЈА ПРЕС

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју

 

СВЕТИСЛАВ БОЖИЋ, ЈЕДАН ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ СРПСКИХ КОМПОЗИТОРА СВИХ ВРЕМЕНА, ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”

Тужни осмех Византије

 

„Утерани смо у кривицу, у немоћ, у светрајућу акцију самопоништавања. Терају нас да заборавимо колико је природно и отмено волети свој народ, своју земљу и борити се за афирмацију њених вредности. Премрежени смо онима који одлазе некамо другде по своје мишљење. Презиру их чак и они којима служе. Држава је изгубила ауторитет и вољу да се меша у своју будућност. Европа, коју је сустигло проклетство због тога што је издала Византију, Царицу Хришћанства, према нама обнавља трагичне потезе. Постоје ли још ВРАТА СПАСА и како се кроз њих пролази?”

 

Пише: Маја Радонић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Прва линија

 

ЕКСКЛУЗИВНО: АЛЕК­САН­ДАР ВУ­ЧИЋ, ГЕ­НЕ­РАЛ­НИ СЕ­КРЕ­ТАР НАЈ­ЈА­ЧЕ ПО­ЛИ­ТИЧ­КЕ СТРАН­КЕ У ЗЕ­МЉИ

Пу­ти­нов ре­цепт за Ср­би­ју

 

„Пра­ви раз­лог за њи­хо­во упи­ња­ње да до­ка­жу ка­ко су они ур­ба­ни а ми ру­рал­ни, они мо­дер­ни а ми чак не тра­ди­ци­о­нал­ни или кон­зер­ва­тив­ни не­го вар­ва­ри: је­ди­но уко­ли­ко би СРС до­шла на власт, зби­ле би се ко­ре­ни­те про­ме­не и били пре­се­че­ни ка­та­стро­фал­ни про­це­си. Све­тлост би про­др­ла у си­ву зо­ну, иза ку­ли­са срп­ске по­ли­ти­ке, би­ла би рас­крин­ка­на та опа­ка спре­га по­ли­тич­ке ма­фи­је, до­ма­ћих оли­гар­ха и ино­стра­них цен­та­ра фи­нан­сиј­ске мо­ћи сум­њи­вог по­ре­кла. Био би то увод у кон­со­ли­да­ци­ју др­жа­ве, по мо­де­лу налик на онај ко­ји је ви­ше не­го успе­шно спро­вео ру­ски пред­сед­ник”

 

НАЦИЈА ПРЕС

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - „Империја“ и „варвари“

 

ДР ПАСКАЛ БОНИФАС, ГЕОПОЛИТИЧАР И ПРОФЕСОР УНИВЕРЗИТЕТА У ПАРИЗУ, О ПУТЕВИМА И СТРАНПУТИЦАМА МОДЕРНОГ СВЕТА

Ка Че­твр­том свет­ском ра­ту

 

Иде­ју о Че­твр­том свет­ском ра­ту раз­ви­ли су аме­рич­ки „нео­кон­зер­ва­тив­ци”. Они сма­тра­ју да је хлад­ни рат био Тре­ћи свет­ски и да ће онај про­тив исла­ма или про­тив те­ро­ри­зма би­ти Че­твр­ти. Сто­га, на­вод­но, тре­ба се пр­во удру­жи­ти са САД, као у то­ку Тре­ћег свет­ског ра­та, и при­пре­ми­ти за ду­гу бор­бу. „Нео­кон­зер­ва­тив­ци” ну­де не са­мо кључ раз­у­ме­ва­ња, већ и по­ли­ти­ку си­ле ко­ја во­ди у то што са­ми на­ја­вљу­ју. Ак­ту­ел­на аме­рич­ка по­ли­ти­ка, иако го­во­ри да не при­хва­та те­зу о су­ко­бу ци­ви­ли­за­ци­ја, очи­глед­но ства­ра усло­ве за тај су­коб

 

НАЦИЈА ПРЕС

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Иза кулиса

 

ДР МИШЕЛ ЧОСУДОВСКИ, ПРОФЕСОР ЕКОНОМИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У ОТАВИ, КАНАДА, ОШТРО КРИТИКУЈЕ „СВЕТСКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ”

Стварно лице ММФ-а

 

„Разарајући здраве и самосвојне националне капитализме, међународни ,финансијски алхемичари’ (у систему институција створених у Бретон Вудсу) смерају да изведу трансформацију државâ у пуке територије, у простор без етноса и етоса, где се онда влада по колонијалном систему из једног јединог планетарног центра. Ка таквом ,Unus Mundus’, слуђеном и покореном стаду, гурају нас глобалистички центри моћи и њихови техноменаџерски сервиси којима су премрежили планету”

 

Пише: Џеред Израел

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Видици

 

ПИСАЦ МИЛОВАН ДАНОЈЛИЋ ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”

Поновно проналажење пута

 

„Тешко је рећи да ли је посрнула елита повукла за собом државу, или је пропала држава одузела елити достојанство. Догодио се лом, високо су се дигли сутерени, како то, у предвечерје Првог светског рата, рече Дис. Данас су најгрлатији они које плаћа неко са стране, а циљ им је да докажу како смо нико и ништа, и како смо заслужили бомбардовање. То нам је елита по вољи и укусу страних господара. Она права, изворна, од свршетка Другог светског рата је потискивана и пригушивана, а преживљавала је захваљујући лудој храбрости појединаца (који, на жалост, не успевају да организују јединствен фронт)”

 

Пише: Маја Радонић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Премеравања

 

КЊИЖЕВНИК МИЛОВАН ВИТЕЗОВИЋ ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”

Увежбано одумирање државе

 

„На де­лу су ге­не­ра­ци­је ко­је су, иде­о­лош­ким и со­ци­о­лош­ким обра­зо­ва­њем оспо­со­бље­не, пре­у­зе­ле за­да­так да из­ве­ду од­у­ми­ра­ње др­жа­ве. И то не јед­не др­жа­ве. Ми смо за две де­це­ни­је из­ве­ли бол­но од­у­ми­ра­ње две др­жа­ве, а над тре­ћом ће­мо из­вр­ши­ти еута­на­зи­ју”

 

Пише: Станислав Божић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Расуђивања

 

ПИСАЦ И ИЗДАВАЧ МИРОСЛАВ ТОХОЉ ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”

Романтични храниоци Звери

 

„Процес разграничења шљама и елите још увек траје, али траје и општа ентропија. Не знам да ли је у историји Србије на њеној политичкој сцени и у њеним државним пословима икада било толико случајних људи. Судећи према наглом и истовременом повлачењу са јавне сцене свих тих ,невладиних организација’ које су радиле у корист моралне компромитације Србије, чини се да је налогодавац убеђен да је посао окупације приведен крају. Али историја нас учи да прилике у Србији није решавала тобож трудна краљица, већ шака припитих али одважних поручника који нису умели да трпе јад. Глуво било, али хоћу да кажем да свака болест пре или касније пронађе свој лек”

 

Пише: Милош Анђелић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Под Авалом

 

АКАДЕМИК И ПЕСНИК МАТИЈА БЕЋКОВИЋ ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”

На Балкану је све могуће

 

„Ко је могао и у сну снити да ће комунисти највећи тријумф доживети после пропасти комунизма. Тито, отац црногорске нације о којој ништа није знао, није се усудио да неког од хиљада агената прогласи за ,митрополита црногорске цркве’ или да уведе ,црногорски језик’. Он је цркву понизио и храмове претворио у оставе за бетон и мотике, али се није усудио да се са њом спрда као што су јој се наспрдали његови наследници. Црна Гора би хтела да остане стара европска држава, а да настане тек идуће године”

 

Пише: Маја Радонић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Под Ловћеном

 

ПРЕДРАГ ПОПОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК НАРОДНЕ СТРАНКЕ, НАЈСТАРИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ, ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”

Заједничка држава има будућност

 

„Ђу­ка­но­вић не кри­је да је ње­го­ва стра­те­ги­ја да Цр­на Го­ра бу­де са­став­ни дио не­ке но­ве ан­ти­срп­ске ко­а­ли­ци­је, ко­ју би чи­ни­ле Ал­ба­ни­ја, Хр­ват­ска, Цр­на Го­ра и не­за­ви­сно Ко­со­во. Уоста­лом, Боб Дол, као зва­нич­ни ал­бан­ски ло­би­ста, про­мо­ви­сан је у Ре­ги­стру Ми­ни­стар­ства прав­де САД-а и за зва­нич­ног ло­би­сту не­за­ви­сне Цр­не Го­ре. Ак­ту­ел­ни ми­ни­стар спољ­них по­сло­ва Ал­ба­ни­је из­ја­вио је да ће 8 про­це­на­та Ал­ба­на­ца у Цр­ној Го­ри опре­ди­је­ли­ти њен др­жав­но-прав­ни ста­тус. Можемо ли то да допустимо? Можемо ли да допустимо да нас Ђукановић медијско-мафијашким инжењерингом претвори у неки други, нови народ, и да нас супротстави самима себи?”

 

Пише: Драган Мраовић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Политика кривотворења

 

АРХЕОЛОГ ДР ЂОРЂЕ ЈАНКОВИЋ, ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”, О МЕХАНИЗМИМА ПРЕТВАРАЊА НАУЧНИХ ЛАЖИ У ПОЛИТИЧКЕ ЧИЊЕНИЦЕ НА ПРИМЕРУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Српски немар и мазохизам

 

На преговорима у Рамбујеу, својевремено, појавила се скандалозна „карта културних споменика на Косову и Метохији”, нестручна и суштински противсрпска. Касније се испоставило да је ту мапу потурила једна невладина организација из Београда, а превела је Албанка на служби у Министарству одбране, што, наравно, није за утеху. Не треба се онда чудити што многи у иностранству – вођени ненаучним, политичким или лукративним разлозима – радо шире свако насиље над косовским чињеницама. Сетимо се само Ноела Малколма и његове књиге „Kosovo - A Short History” („Косово - кратка историја”). Да ли ће српски представници на преговорима о јужној покрајини који ускоро почињу извући ваљане поуке, обновити своја знања и наоружати се непобитним аргументима? Ево прилике

 

Пише: Јелена Митровић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Анализе

 

ЂОРЂЕ ВУКАДИНОВИЋ, ГЛАВНИ УРЕДНИК УГЛЕДНОГ ЧАСОПИСА „НОВА СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО”, ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”

Српска квадратура круга

 

„Нема места за бахатост, јуначење, инат и импровизацију који су били карактеристични за Милошевићево раздобље. С друге стране, ако је сав смисао политике у беспоговорном испуњавању захтева који стижу из Брисела и Вашингтона, онда нам влада, парламент и избори и не требају, већ само неколико локалних ,вршилаца дужности’. Способност једне државне политике се и састоји управо у томе да нађе меру између поменутих екстрема, то јест да реализује максимум националних интереса, водећи при томе рачуна о својој величини, својим ресурсима и сопственом положају у геополитичком универзуму”

 

НАЦИЈА ПРЕС
Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Расуђивања

 

АКАДЕМИК КОСТА МИХАИЛОВИЋ ГОВОРИ ЗА „НАЦИЈУ” О СРБИЈИ И СВЕТСКОМ ПОРЕТКУ, КАО И „РЕШЕЊИМА” НАЛИК НА ТЕМПИРАНЕ БОМБЕ

Опасни мањак добронамерности

 

„Заговорницима самосталности Космета као да потпуно недостаје моћ предвиђања каква би то била самостална држава у Европи која не припада европској цивилизацији, са муслиманским фундаментализмом у брзом успону, са друштвом у највећој мери криминализованим корупцијом, трговином дрогама и људима, уз то и склоним насиљу према другим етничким групама, неспособним да одговори захтевима савремене тржишне привреде, без елементарних услова да створи толерантну, мултиетничку, демократску државу која поштује људска права. Смешно је или цинично захтевати да овакав Космет за годину или две дана испуни стандарде које можда неће постићи ни за сто година. Такав Космет представљао би стални фактор нестабилности на Балкану, с хроничним економским тешкоћама. Не зна се коме би све и за шта такав Космет могао послужити. Једно је сигурно: самосталност Космета имала би за последицу коначно исељење преосталих Срба, а тиме и тоталан пораз прокламованог европског система вредности”

 

Пише: Ана Андрић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Видици

 

ЕКСКЛУЗИВНО: ПРОФ. ДР ДАРКО ТАНАСКОВИЋ, ЈЕДАН ОД ВОДЕЋИХ ЕВРОПСКИХ ИСЛАМОЛОГА И АМБАСАДОР СЦГ У ВАТИКАНУ

Европа не зна шта ће са собом

 

„Пукао је чир институционализованог лицемерја и неспособности да се, упркос многим знацима упозорења, погледа непријатној истини у очи. У срцу Европе, као накнадни цех колонијалистичког израбљивања и продукт погрешних процена интеграционог капацитета европских демократских друштава, створене су отуђене и затворене имигрантске заједнице, при чему су оне муслиманске, у другој и трећој генерацији, наглашено милитантне. Овај феномен, који би се условно могао назвати и ,европским неоисламизмом’, заслужује озбиљну пажњу. На њега се не могу примењивати уобичајени аналитички инструменти из арсенала савремене социологије и исламологије, јер је реч о појави sui generis, од далекосежног значаја за будућност Европе и њеног сучељавања с исламским изазовом”

 

НАЦИЈА ПРЕС

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Даљине, звукови

 

КОМПОЗИТОР И ДИРИГЕНТ МИЛОШ РАИЧКОВИЋ СА СВОГ БРУКЛИНСКОГ ВИДИКОВЦА ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”

На сарми у Новом Вавилону

 

„Ми тек сада заправо постајемо провинција. До сада смо били стварна култура, оригинална, без комплекса. Приметио сам у медијима, у школству и другде, прави се велики и свестан напор да се наметну малограђанске норме. Чак и позорница у Гучи подсећа на Лас Вегас. Но, тај стид од самога себе можда и није сасвим нов. То је одувек присутно код нас, народа са истока Европе. И Руси имају такав комплекс, одавно. И црнци у Америци често имају стид и осећање мање вредности, које су им њихови сурови господари наметали годинама. Време је да се сви ослободимо таквог менталног ропства”

 

Пише: Маја Радонић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Прва линија

 

ФИЛОЗОФ ДРАГОЉУБ КОЈЧИЋ, ПРЕДСЕДНИК ПОЛИТИЧКОГ САВЕТА ДСС, ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”

Нови образац српске политике

 

„Стрпљивост и поступност су менталитетни темељ сваког државотворног народа. У студији о националном карактеру Срба, Слободан Јовановић критички указује да су управо то особине које нам недостају и због којих се у одлучујућим моментима затичемо неспремни. Онда кривицу пребацујемо на друге. Што би рекао Умберто Еко, када систематски занемарујеш потезе својих непријатеља и ништа не чиниш да им парираш у дужем временском периоду, онда оправдаваш себе тако што своју пропаст прогласиш последицом завере. То је, дословно, наша прича”

 

НАЦИЈА ПРЕС

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Људи

 

ДР ПЕЂА РИСТИЋ, ЖИЖДИТЕЉ И ОСНИВАЧ „МЕДИАЛЕ”, НАСТАВЉАЧ ДУГЕ ЛОЗЕ ЧУВАРА ГРАДИТЕЉСКЕ ТАЈНЕ

Брод за спасење

 

Потомак је оних који су пројектовали патријаршију у Сремским Карловцима, обележили архитектуру Арада и Новог Сада, пострадали под „диктатуром пролетаријата”. И у „вуненим временима” успевао је да пронађе своју пукотину светлости. Од идеолошког терора склонио се у математику, из чељусти „колектива” умакао у једну дашчару на Сави, тражећи излаз из соц-реализма постао један од оснивача „Медиале”. Данас, када потпуно исти људи на њега кидишу као јуришници оне друге интернационале и њене идеологије, кад га из „невладиног сектора” нападају стари удбаши и њихови стипендисти, он с дечјом ведрином збори о животу као продуженој литургији, стварању као молитви, архитектури као страсти, кичу као неопростивом греху. И позива на помирење и оцеловљење народа

 

Пише: Маја Радонић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Видици

 

ДР НАЂА ТЕШИЋ, АМЕРИЧКИ ПИСАЦ И ПРОФЕСОР ФИЛМА, СЕСТРА „ОСКАРОВЦА” СТИВА ТЕШИЋА, ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”

Борац у сенци

 

„Упркос свему што видимо, треба бити оптимиста. И за време Отоманске Империје неки су подлегли, али већина није. Нас су сада разорили и покушавају да нас разоре још, да нас потпуно сломе, а један од главних разлога је историјски: ми смо на Балкану били Пијемонт и симбол духа слободе, самосвести, отпора колонизаторима. Било је важно уништити пример, односно од њега направити пример са другачијим порукама, потпуно супротним. Помоћу тога је геополитички изузетно важни Балкан стављен под потпуну контролу империје, а на ,остатак света’ деловано је ,васпитно’. Двострука показна вежба”

 

Пише: Маја Радонић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Године после

 

ИНТЕРВЈУ: НОБЕЛОВАЦ АЛЕКСАНДАР СОЛЖЕЊИЦИН, НАДНЕТ НАД СУДБИНОМ РУСИЈЕ КОЈА СЕ ВРАЋА ИЗ ПРОВАЛИЈЕ

Искушења пећинског либерализма

 

„Теорија о ,сукобу цивилизација’ програмски је лансирана да би се прикрила суштина: катастрофална разлика у благостању становника Земље. Светски конфликт најтачније је одредити као напетост између ,трећег света’ и ,златне милијарде’. Настојање да се све то прекрије димном завесом ,слобода’ и ,права човека’ још је нечасније и апсурдније. Па безгранична ,права човека’ су управо оно што је већ постојало код нашег пећинског претка: њега ништа није ограничавало да од суседа отме плен или да га докусури тојагом”

 

НАЦИЈА ПРЕС

Превод: Владимир Путник

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Људи

 

СЛИКАР МИЛОРАД БАТА МИХАИЛОВИЋ ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ” О СМИСЛУ, МОЋИ, ПУТУ И НАПЕТОСТИ ИЗМЕЂУ ЛИЧНОСТИ И СИСТЕМА

Изгубљене престонице душице

 

„На његовим сликама присуствујемо акцији спасавања света, евакуацији. Сликар као да са великом зебњом надгледа утовар пред сам полазак на велики пут”, записао је о њему Песник. „Родио се као сликар, живи да би сликао, а чини се да слика само кад то не може да избегне. У грозници, у изнудици, на брзу руку, уочи Божића, кад дође стани-пани. Некад и закасни, па му четкица експлодира у руци. Зато је, кад срећно изађе из теснаца, тако широке руке”


Пише: Маја Радонић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју

 

МОМО КАПОР, „МЕТАК ЛУТАЛИЦА БГ ДУХА” И КУЋНИ ПРИЈАТЕЉ „ГОРСКИХ ЦАРЕВА”,  ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”

Заразни шарм национализма

 

„Никад нисам био заговорник идеје о Великој Србији. Мене велике државе не занимају. Идеал ми је Малта, држава која има становника као општина Вождовац, нема војску и живи савршено. Зашто би ме интересовало да сви Срби живе у једној држави, то је којешта. Срби ће припадати једној вери, једном народу, али не морају и једној држави. Срби ће се осетити да су Срби кад се сретну било где, препознају се и очи им се засветле, а то не значи да морају да ограђују велике просторе пашњака да би били срећни”

 

Пише: Маја Радонић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Божури

 

ГЛУМИЦА ИВАНА ЖИГОН, СИНОНИМ „ПРКОСНЕ ПЕСМЕ”, БОРАЦ У ОДБРАНИ ПРАВА НА ОДБРАНУ

У Метохији увек сија сунце

 

„Мислим да су људи на Космету данас по неком узвишеном парадоксу срећнији од нас, јер су суштински слободнији. У срцу неправде људи се не могу заваравати шареним лажама – заваравати се, то је тамо превелики луксуз – па су слободни бар у својим главама. Овде нам испирају мозгове, а мени се чини да тамо перем свој мозак од тог испирања, перем га од свих нагомиланих лажи, себичности и кратковидих глупости београдске чаршије. Чистим своју упрљану велеградску душу”

 

Пише: Богдан Десница

Цео текст >
 


Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006Рубрике Интервју