Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Архива 2005-2006>Визир
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Сумрак запада

 

СЛАВНИ ФРАНЦУСКИ ПИСАЦ ТВРДИ ДА ЈЕ ЗАПАДНА ЕВРОПА НА РУБУ СМРТИ

Република издала Отаџбину


Имигрантска инвазија Европе, нарочито муслиманска, очито представља вид европског самоубиства. Загробни мук медија, систематско прикривање и рад на сопствену штету, социјална сида најширих размера, робовање идеологији која Европу лишава права на одбрану — све су то симптоми слома. Да ли ће из последњих упоришта вечне Европе, ипак, доћи велики преокрет и започети нова реконкиста?

 

Пише: Жан Распај

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Узводно

 

БРИТАНСКИ ПОСЛАНИК ЏОРЏ ГАЛОВЕЈ, ИЗЛОЖЕН ЛИЦЕМЕРНИМ АМЕРИЧКИМ ОПТУЖБАМА, ПРЕЛЕТЕО ОКЕАН И СВЕ СКРЕСАО У БРК ТУЖИОЦИМА

Јазавац пред (вашингтонским) судом


Легитимност западне власти на судском плану донедавно је оспоравана само у Хагу, колонијалном трибуналу за човечанство „нижег степена”. Но Хаг је постепено упутио десетине честитих правника и сведока ка глобалном, моралном оспоравању западног система. Случај Галовеј показује да бахатост иследника није само хашка специфичност, него општа карактеристика једне разуларене свевласти

 

Пише: Слободан Деспот

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Границе разума

 

ЛЕ­ГА­ЛИ­ЗО­ВА­ЊЕ ХО­МО­СЕК­СУ­АЛ­НИХ БРА­КО­ВА И ПО­ВРА­ТАК ТЕ­О­РИ­ЈЕ „ТРЕ­ЋЕГ ПО­ЛА”

Са­мо­у­би­ство „то­ле­ран­ци­јом”


Авет бе­ле ку­ге над­ви­ла се над свим ве­ро­до­стој­ним европ­ским на­ро­ди­ма. Ега­ли­та­ри­стич­ка де­ма­го­ги­ја и кич „по­ли­тич­ке ко­рект­но­сти”, на осно­ву ко­јих се про­па­ги­ра­ју и прав­но ин­сти­ту­ци­о­на­ли­зу­ју хо­мо­сек­су­ал­ни бра­ко­ви, пред­ста­вљају за Евро­пља­не оро­ча­ва­ње соп­стве­ног ско­рог иш­че­зну­ћа. Ако Евро­па на та­ко ми­зе­ран на­чин и ћут­ке иза­ђе из сопствене исто­ри­је, он­да ни­шта дру­го ни­је ни за­вре­де­ла

 

К. Ку­рув

Vox, Фран­цу­ска

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир

 

О му­же­ло­штву и дру­го­ме блу­ду

 

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир

 

ЕУ, ПОД ПРИ­ТИ­СКОМ САД, ПО­КУ­ША­ВА ДА ОБЕЗ­БЕ­ДИ „КО­ЕГ­ЗИ­СТЕН­ЦИ­ЈУ” ЗДРА­ВЕ БИ­О­ЛО­ШКЕ И ОНЕ ГЕ­НЕТ­СКИ МА­НИ­ПУ­ЛИ­СА­НЕ ХРА­НЕ

До­ка­зи­ва­ње не­ви­но­сти


САД је­ди­не за­ра­ђу­ју ми­ли­јар­де до­ла­ра од продаје тран­сге­нет­ског се­ме­на и же­ле да це­лој пла­не­ти на­мет­ну сво­ју по­ли­ти­ку про­фи­та. Евро­пар­ла­мен­тар­ци, углав­ном аме­ри­ка­но­фи­ли и „за­ви­сна ели­та”, са­да су у про­це­пу из­ме­ђу зах­те­ва Ва­шинг­то­на и же­сто­ког от­по­ра соп­стве­ног јав­ног мне­ња. На­уч­ни­ци упо­зо­ра­ва­ју да је у Евро­пи прак­тич­но не­мо­гу­ће га­је­ње ге­нет­ски ма­ни­пу­ли­са­них и би­о­ло­шки здра­вих по­љо­при­вред­них кул­ту­ра јед­них по­ред дру­гих без не­по­пра­вљи­вих штет­них по­сле­ди­ца

 

Пи­ше: Фе­де­ри­ка Ра­ма­чи

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Опсада

 

ПОЧЕТАК XXI ВЕКА У ЗНАКУ ВЕЛИКИХ ТЕРОРИСТИЧКИХ УДАРА И УЗРОКА КОЈИ ДО ЊИХ ДОВОДЕ

Бескрајно ратно стање


„Савремене метрополе подсећају на градове под оп­са­дом. Од старих опседнутих градова разликује их и то што је модерни на­па­дач невидљив. Он је, у ствари, већ продро ду­бо­ко у утврђена ме­ста. Бедеми, капије и страже на њима не мо­гу га зауставити. Ње­го­во невидљиво присуство по­сву­да шири панику. Труд који се улаже да се то сакрије не може нас преварити: изг­убљена је, на првом ме­сту, ла­год­ност живљења свој­стве­на јед­ној цивилизацији и ништа више није исто”

 

Пише: Борис Над

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Наличја тероризма

 

ИС­КУ­СТВО ГО­ВО­РИ ДА СЕ ОКО ВЕ­ЛИ­КИХ ТЕ­РО­РИ­СТИЧ­КИХ УДА­РА НА ЗА­ПА­ДУ ПЛЕ­ТУ ОПА­СНЕ ИГРЕ ВИ­СО­КЕ ПО­ЛИ­ТИ­КЕ И НАЈ­МОЋ­НИ­ЈИХ СПЕ­ЦИ­ЈАЛ­НИХ СЛУ­ЖБИ СВЕ­ТА

Опрез и че­тво­ре очи


Је­да­на­е­сти сеп­тем­бар 2001. по­слу­жио је да оправ­да два ра­та и отво­ре­ни аме­рич­ки вој­ни скок на стра­те­шку зо­ну Сред­ње Ази­је. Још се не зна за шта би мо­гао да по­слу­жи лон­дон­ски 7. јул 2005. Евро­па не сме би­ти ни су­ви­ше емо­тив­на ни бр­зо­пле­та, да не би упа­ла у зам­ку да по­др­жи но­ве такве ра­то­ве, баш као ни те­ро­ри­стич­ку ло­ги­ку. И то упра­во због не­ви­них жр­та­ва, оних у Мадриду и Лон­до­ну, али и оних у Ба­сри, на За­пад­ној оба­ли Јор­да­на или на срп­ском Ко­со­ву

 

Пи­ше: Па­о­ло Еми­ли­ја­ни

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Криза човека

 

МОДЕРНО ДРУШТВО НА КРАЈУ ДУГОГ ПОГРЕШНОГ ПУТА

У потрази за изгубљеном душом


Прекинувши стварну животворну везу са свим што не може да региструје својим простим физичким чулима и да објасни својим суженим таштим „разумом”, човек Запада је жариште модерног нихилизма населио у своје срце. Када је био на корак до провалије, окренуо се науци и убрзо је претворио у нову религију. Између вере сведене на пуки религиозни апарат и науке парадоксално васпостављене у веру, изгубљен је духовни основ заједнице и смисао личности. Све је прекрио релативизам механички сабраних индивидуа, усамљених у гомили, и себичлук њихових помахниталих ега. Шта сад?

 

Пише: Роберт де Херте

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Трећи пут

 

ДОКУМЕНТИ: ПОЛИТИЧКИ МАНИФЕСТ ИТАЛИЈАНСКОГ ПОКРЕТА НАЦИОНАЛНОГ ПРЕПОРОДА

Слобода народа и социјална држава


Иако протеране на далеку маргину медијског простора, у данашњој Европи постоје политичке и интелектуалне снаге болно свесне какви су неминовни расплети ако се наставе актуелни процеси у друштву, привреди, демографији, екологији... И поседују вољу да се супротставе. Јасно им је, међутим, да снаге класичне деснице и класичне левице одавно већ немају благотворне одговоре на епохална искушења и да су део проблема, а не део решења. Отуд потрага за „трећим путем”. Као илустрацију и један од могућих начина оваквог мишљења, свакако не једини, преносимо програмски документ италијанског Покрета националног препорода. Многе од предложених мера директно су примењиве и у Србији

 

 

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Изнад Истока и Запада

 

МОЖЕ ЛИ СЕ ДАНАС ГОВОРИТИ О „ГЕОГРАФСКОЈ ОСИ ИСТОРИЈЕ” И ГРАНИЦИ ИЗМЕЂУ СВЕТОВА

Ожиљци од додира и сукоба


Велики „походи на Исток” готово увек су се завршавали истим исходом: најпре привидним тријумфом, потом катастрофом. Можда је заплет је у великим биткама Истока и Запада увек исти, али су актери у њему увек нови: Грци против Персијанаца, Римљани (и Ромеји) против Скита и Сармата, Германи против Словена, још раније Данајци против Троје. А данас...

 

Пише: Борис Над

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Постевропска Европа

 

СТРАТЕШКИ САВЕЗ СА РУСИЈОМ ЈЕДИНИ НАЧИН ДА ЗАПАДНА ЕВРОПА РЕШИ СВОЈЕ И СВЕТСКЕ ПРОБЛЕМЕ?

Вртоглавица пред будућношћу


Кад би, под претпоставком француске ,непослушности’, као 1968, Американци потпуно запалили ватру наоружавањем и организацијом мултимилионских имигрантских маса које живе по свим француским градовима, може се лако замислити да би за кратко време дошло до револуције која би била страшнија од Октобарске. Показну вежбу или последњу опомену смо видели, а Француска је само модел и пример. Политика „после мене потоп” доживела је јадан крај: потоп је стигао раније

 

Пише: др Марко С. Марковић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Социјални инжењеринг

 

ОРГАНИЗОВАНО И УПРАВЉАНО ПИСАЊЕ „НОВИХ ИСТОРИЈА” ЗА „НОВУ СВЕТСКУ НАДРАСУ”

Креирање прошлости


За идеологизовани глобалистички свет, Unus Mundus, неопходно је „изградити новог човека”, не много великог већ функционалног и лаког за одржавање. Из његовог хардвера и софтвера, нарочито из његове меморије, треба уклонити све „багове” оптерећујућих истина. Лустрирати од сећања и смисла. Ако су чињенице изван политичке коректности, треба их „таманити као гамад”. Тако, према најновијим сазнањима, Украјина се као руска колонија ослободила током „дугих украјинско-руских ратова”, манастир Високи Дечани саградили су Албанци, они су и учествовали у Косовском боју а не Срби, жртве у Јасеновцу „треба индивидуализовати” (јер су „битна имена, а не бројеви и националност”), „данак у крви” је организована српска продаја деце за по пет златника. Нејасно је једино како је изостало поглавље о благодатима бомбардовања осиромашеним уранијумом

 

Пише: Милорад Вукашиновић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Границе разума

 

ПОХЛЕПА КАО КОБ И КАО ИСКУШЕЊЕ: МОДЕРНИ СВЕТ, ОД „ЛУДИХ КРАВА”, ПРЕКО ГРИПОЗНИХ ПТИЦА, ДО ПОМАХНИТАЛЕ КЛИМЕ

„Народ леда” оптужује


Упркос драматичним показатељима да садашњи степен пљачке природе и бивства не могу да издрже ни природа, ни еко систем, ни човек, највећи загађивачи планете, уједно и економски најбогатији на њој, не показују ни најмању вољу да преиспитају свој модел „бескрајног прогреса”. „Ефекат стаклене баште”, глобално загревање и озонска рупа прерастају у параметре катастрофе. САД су и даље најодговорније за страшни еколошки удар на планету. Према проценама загађења утврђеним у Кјоту, Американци (који чине око 5 одсто светског становништва) виновници су 34,1 одсто укупног загађивања, а најновија мерења показују да се то повећало на чак 45 одсто. Овом човечанству, очигледно, неопходна је „стратегија излаза”

 

Пише: Стефано Верноле

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Историја „постисторије“

 

ГЛОСА УЗ ЈЕДНО ЛУКАВСТВО ГЛОБАЛИСТИЧКОГ УМА: ФРЕНСИС ФУКУЈАМА ПРЕПОРУЧУЈЕ ЈОШ ЈЕДНО ЕВРОПСКО ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕШЋУ

Контраофанзива предајом


„Да би се створили предуслови за складно уклапање ,детериторијализованих’ и ,декултурисаних’ младих муслимана у демократски контекст европских друштава, нужно је – поручује Фукујама у свом новом тексту-међашу – одлучно раскрстити са контрапродуктивном политиком мултикултурализма, јер се показало да она производи (исламистички) радикализам. Он тражи од Европљана да своје дефиниције националног идентитета преформулишу на начин који ће их учинити прихватљивим за грађане неевропског ,бекграунда’. Ту смо, дакле!”

 

Пише: проф. др Дарко Танасковић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Светлост миленаризма

 

ГОВОРИ И КАНОНАДЕ: НА ШТА УКАЗУЈУ АНАЛИЗЕ ОБРАЋАЊА НАЦИЈИ АМЕРИЧКОГ ПРЕДСЕДНИКА ЏОРЏА БУША

Фразе са нуклеарним пуњењем


„Позвани смо на вођство у одлучујућем времену. Историја је позвала Америку и њене савезнике на вођство”, поновио је Буш и у свом најновијем „иступу пред лицем нације”. „Ми морамо одлучно делати у прогањању непријатеља слободе — или с надом у лакши живот одступити од наших дужности.” Добро познати тон, који одзвања светом кроз време и буди сећање на најтрагичнија искуства. Иза тог тона — тешко сварљиве комбинације зашећереног утопизма и идеологије бахатог месијанизма — куцају дигитрони и паразитско срце империје. Да ли ће то сада донети свету и самој Америци нешто што није виђено већ толико пута?

 

Пише: др Срђа Трифковић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Истина и помирење

 

ДА ЛИ НАС СИСТЕМАТСКО ЗАТАШКАВАЊЕ ЗЛОЧИНА НАД СРБИМА, КАО И ЗАПОВЕЂЕНО ИГНОРИСАЊЕ СТВАРНИХ УЗРОКА РАТА, ДОИСТА УВОДИ У СТРАХОТЕ НОВОГ (СТАРОГ) ЈЕДНОУМЉА?

Дати све и остатак


Империју не интересују правда и истина, интересује је моћ. Жели да пречицама своју приземну ратну пропаганду озваничи као историју, да верификује своју самооправдавајућу „истину” и примерно казни све који постављају потпитања. У недавном разматрању поука са суђења Милошевићу, „Њујорк тајмс” отворено наводи три примарна циља Хашког трибунала, од којих ни један није правни: „Уобличавање историје рата, подстицање Срба да обуставе негирање злочина, повезивање српског друштва са остатком Европе.” Стога, изгледа да више никога не чуди што се Хаг проглашава незаинтересованим за случај Холмец, или што потпуно игнорише огромни доказни материјал о континуираним масовним злочинима над Србима (попут оних у Сиску), или што новинарска удружења у Србији ћуте о шиканирању истинољубивог колеге Жељка Вуковића од стране дела невладиног сектора због изношења чињеница о монструозном злочину Албанке Елфете Весели над српским дечаком Слободаном Стојановићем у околини Сребренице

 

Пише: Милорад Вукашиновић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Нови тоталитеризам

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И РЕПРЕСИЈА: ИСКУШЕЊА НАДЗИРАНЕ И ИНСТРУМЕНТАЛИЗОВАНЕ СЛОБОДЕ

Лукавије и опасније


Висока технологија информатичке епохе омогућава моћницима да старе механизме контроле и условљавања критичке интелигенције, пре свега писаца и новинара, учине мање видљивим и мање ригидним, али, истовремено, ефикаснијим него икад. „Надзирање слободе” је средство њеног директног и драстичног ограничавања. Паралелно, инструментализација (злоупотреба) појма слободе и појма људских права опробано је средство за подривање суверенитета и одбрамбених механизама држава и народа. Ево шта о томе, у ексклузивном ауторском тексту за „НАЦИЈУ”, вели генерални секретар Италијанског ПЕН центра

 

Пише: Емануел Бетини

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Визир - Европа за почетнике

 

БАСКИЈА, ИЗМЕЂУ ЕТНОРЕГИОНАЛИЗМА И ТЕРОРИЗМА

Златна нит самосвести


Баски су један од најстаријих народа Европе. Данас живе у седам провинција, од којих су четири у Шпанији, а три у Француској. Њихов језик, euskera, једини у том делу Европе не припада породици индоевропских. Према предању, тај језик на Пиринејско полуострво донео је Товел, Нојев унук. ЕУ је 2002. одбила захтев Баскијаца за самосталним чланством у Унији. Међутим, у марту ове године, баскијска национал-револуционарна организација ЕТА („Баскијска отаџбина и слобода”), након 47 година непрекидне борбе, објавила је да трајно одлаже оружје и одриче се милитантног деловања, што можда битно мења многе перспективе

 

Пише: Берислав Благојевић

Цео текст >
 


Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006Рубрике Визир