Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Архива 2005-2006>Живот
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Живот

 

СНОВИ И ПУТОВАЊА

 

Путовања

 

ГРЧКА, ЗЕМЉА ДРЕВНИХ СВЕТЛОСТИ

Чар Медитерана


Медитеран се осећа у ваздуху, у архитектури, по мирисима од којих дрхтуре ноздрве. Окрепљујуће су и замамне вечери на обали. Тај жамор језика, врвеж осмеха и тоалета. Зрачења кожа прекаљених медитеранским сунцем. Отуд, са пучине, изјутра вас запљусне плавет. И ви схватате да у том бескрајном плавом кругу тражите своју звезду

 

Пише: Станислав Божић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Живот - Права Европа

 

МИЛОШ ЦРЊАНСКИ: ОДБРАНА БЕОГРАДА

Све је ту топлина и Бог


„У мно­гим гра­до­ви­ма Евро­пе би­ће ни­је та­ко то­пло, не­по­ква­ре­но и за­но­сно као у Бе­о­гра­ду. То­пал је то­ли­ко да су крај ње­га дру­ги сме­шни и над­ме­ни. У све­ту ње­го­вом ни­чег бед­ног, љи­га­вог. Жи­вот се то­ли­ко пу­та гу­био, ми­ли и дра­ги то­ли­ко пу­та ра­ста­ја­ли, да је све јед­на ве­ли­ка не­из­ве­сност и Бог. И ко­чи­јаш кад се раз­ве­се­ли ста­не, на­сред пу­та, и пе­ва”

 

 

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Живот - Откривање Србије

 

ХАНС КРИ­СТИ­ЈАН АН­ДЕР­СЕН, СЛАВ­НИ БАЈ­КО­ПИ­САЦ, ПРИ­ЛО­ЖИО У ЕВРОП­СКУ БА­ШТИ­НУ И ИЗ­ВР­СТАН ПУ­ТО­ПИС КРОЗ СР­БИ­ЈУ

Тај­на ку­ле над во­да­ма


Да је Ан­дер­сен на исти на­чин про­шао кроз не­ку дру­гу зе­мљу, ко­ја има озбиљ­ни­ју др­жа­ву, и да је оста­вио са­мо на­пој­ни­цу крч­ма­ри­ци а не пу­то­пис, на ме­сти­ма где се за­др­жао ста­ја­ла би ба­рем пи­са­на обе­леж­ја и сви би то знали. Та ме­ста би­ла би не­из­о­став­не тач­ке на ту­ри­стич­ким ма­па­ма, а ело­квент­ни во­ди­чи би на ви­ше је­зи­ка по­се­ти­о­ци­ма и про­ла­зни­ци­ма пле­ли за­ни­мљи­ве при­че о томе

 

 

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Живот

 

МА­НА­СТИР СУ­КО­ВО, НЕ­ДО­ВОЉ­НО ПО­ЗНА­ТА, АЛИ ИЗ­У­ЗЕТ­НА ТАЧ­КА СА­КРАЛ­НЕ ГЕ­О­ГРА­ФИ­ЈЕ СРП­СКЕ ОТАЏ­БИ­НЕ

Цр­ква од сна и се­ћа­ња


По­сто­је ме­ста на ко­ји­ма јед­но­став­но осе­ти­те древ­ну сна­гу и на­ди­ме­ну бла­го­дат. Сми­ре­ње и ус­хит. Све­та ме­ста. Ме­ста за храм. Че­сто су пот­пу­но не­по­зна­та ту­ри­стич­ким кар­то­гра­фи­ма и јав­но­сти, што са­мо по­ве­ћа­ва њи­хо­ву за­го­нет­ну при­влач­ност. Нео­бич­ни ма­на­стир Ус­пе­ња Пре­све­те Бо­го­ро­ди­це, на ре­ци Јер­ми, не­да­ле­ко од Пи­ро­та, јед­но је од њих. Им­пре­сив­на Бо­го­ро­ди­ца Кри­ла­ти­ца, је­дин­стве­на у све­ту, и вр­ло рет­ка пред­ста­ва Све­тог Хри­сто­фо­ра са псе­ћом гла­вом са­мо су не­ки од ни­за еле­ме­на­та ко­ји ово ме­сто чи­не из­у­зет­ним

 

Пи­ше: Ма­ја Не­дељ­ко­вић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Живот - Путовања

 

ГЕОПОЕТИКА ПАРАДОКСА: АРГЕНТИНА, ЗЕМЉА ОД СРЕБРА И СУНЦА

Истина је на дну бунара


Није случајно што су језуити управо у Кордоби, граду подно истоимене планине, основали универзитет још 1613. године, устројивши истовремено своју „државу” између Анда и реке Паране. Покушавали су читавих 150 година да са Гуаран домороцима остваре идеално друштвено устројство, „нови поредак” заснован на хришћанству. Када је папа Климент XIV, 1773. године, укинуо Ред следбеника Игнација Лојоле, показало се да је „језуитска држава” била утопија: домороци су напустили „идеалне градове” и вратили се скитачком животу – пампи и Андима својих предака

 

Пише: Миодраг Јанковић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Живот - Ослушкивања

 

ГЛОБАЛНИ ВИРТУЕЛНИ БЕОГРАД

Пулс невидљивог града


Они који су одлазили брже него што је дух града успевао да се самообнавља, они чије одсуство тако споро надокнађујемо, још постоје. И још су, можда више него икад, Београђани. Београдотражитељи. Са разних страна Плаве лопте на којој живимо, они свакодневно траже, налазе и чезну да са неким поделе тај свој Београд. Онај Београд који живи далеко од Београда, расути глобални Београд, свакодневно покушава да се бар виртуелно огледа у реалном Београду. Тако кроз интернет, тај електронски крвоток света, непрестано пулсира једна невидљива стварност Београда и једна његова неухватљива повест. Та стварност и та повест потврђују онај чувени древни запис који је о Београђанима оставио византијски путописац: „Плашите их се, они су страшни. Они имају душу”

 

Пише: Владимир Путник

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Живот - Пут

 

КРВ (КРАЉЕВСКИ РЕД ВИТЕЗОВА) И ПОСТМОДЕРНИ „ХЕРОЈСКИ РЕАЛИЗАМ АКЦИЈЕ”

Повратак витезова


Модерни витез не мора носити оклоп и мач, не мора излазити на двобоје у зору, не мора бити Дон Кихот који тужно-смешно јуриша на ветрењаче. Али мора бити боготражитељ и миропомазаник у своме срцу. Ако то јесте, онда се може задесити у било којој ситуацији, у било којој професији, на било којој страни фронта. Он ће увек, са осмехом спокојне ведрине, вођен Радосном Вешћу, упркос дигитронима и тами која га окружује, закорачити у правцу испуњења своје мисије, свог послушања, свог вечног завета”

 

Пише: Владимир Путник

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Живот

 

ТАМНА СТРАНА

 

Исповест

 

МЛАДА МОЛДАВКА Н. Д. ПИШЕ КЊИГУ О ШЕСТ ГОДИНА ПАКЛА У ШИПТАРСКИМ И ЗАПАДНОЕВРОПСКИМ МУЧИОНИЦАМА

Бело робље „постисторије”


Знала сам само оно лице Запада које нам је подметао у својим шљаштећим рекламама, у производима својих „фабрика снова” и „индустрије свести”. А онда сам, током више од пола деценије непрекидног ужаса, када сам била људетина продавана Западу на кило, упознала његово стварно лице, грдобу иза маске, лице подљудско и демонско

 

 

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Живот - Косово, грдно судилиште

 

ШЕСТ ГО­ДИ­НА НА­КОН УЛА­СКА МЕ­ЂУ­НА­РОД­НИХ СНА­ГА У ЈУ­ЖНУ СРП­СКУ ПО­КРА­ЈИ­НУ „ЗЕБ­ЊА НА РАС­КЛА­ПА­ЊЕ” ТРА­ЈЕ

Иш­че­ку­ју­ћи вар­ва­ре


„Ва­жно је да ни­ко озби­љан у Ср­би­ји не пот­пи­ше оно што ће нам по­ту­ра­ти на сто. Они мо­гу оте­ти, али ће им, пре или ка­сни­је, би­ти пре­ко по­тре­бан срп­ски пот­пис ко­ји ће на­си­ље обу­ћи у ру­хо пра­ва. Без то­га, све што ура­де је при­вре­ме­но и ис­пу­ња­ва их нај­ду­бљим стра­хо­ви­ма”

 

Пи­ше: Со­ња Бе­лић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Живот - Самопоштовање

 

„СЕКС И ГРАД” НА БЕОГРАДСКИ НАЧИН: ИСПОД ШМИНКЕ, ВАН ВИДОКРУГА КАМЕРА

Неуништиви небескоплави тровач


Аутобус БГ 420-821, са службеном ознаком П 1003 градског превоза, био би забрањен из самилости чак и у Аушвицу, али не и у српској престоници. Једни протестују, пишу властима и јавности, други ћуте и трпе, али и једни и други само констатују да се дуго харање те покретне гасне коморе наставља. Није реч о случајевима, него о моделима. Позив градоначелнику да бар један дан на посао дође овим аутобусом

 

Пише: Јована Живановић

Цео текст >
 


Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006Рубрике Живот